logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Statuut ACMP

Artikel 1

In het kader van de wet van 11 juli 1978, houdende regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel, wordt een a-politieke vakorganisatie opgericht die de naam draagt van “Algemene Centrale van het Militair Personeel”, afgekort “ACMP”.

De ACMP heeft geen enkele taalkundige, filosofische, politieke of godsdienstige binding.

Artikel 2

De militairen van alle categorieën en gewezen militairen van de actieve kaders kunnen lid worden van de ACMP.

Artikel 3

De zetel van de Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP) is gevestigd in de Brusselse agglomeratie of op het grondgebied van de provincies Vlaams- of Waals-Brabant.

Artikel 4

De ACMP is een professionele vakorganisatie dat zich tot doel stelt:

- de belangen van allerlei aard van haar leden te verdedigen;

- alle nodige acties te voeren ter verdediging van de plaats van de militair in de Natie.

Om haar doelstellingen te bereiken ontzegt de ACMP zichzelf alle oogmerken die een belemmering vormen voor de werking van de krijgsmacht (Art. 12, 3° van voornoemde wet).

Artikel 5

Om lid te zijn van de ACMP moet men behoren tot één van de categorieën vermeld onder artikel 2, de statuten aanvaarden en zijn bijdrage betalen.

Artikel 6

Men verliest de hoedanigheid van lid van de ACMP door schriftelijk zijn inzicht te kennen te geven ontslag te nemen of door het niet betalen van zijn bijdrage. Het ontslag neemt een aanvang vanaf de dag van ontvangst van de ontslagbrief door het secretariaat. Ontslagnemend is eveneens het lid dat gedurende drie opeenvolgende maanden met opzet nalaat zijn bijdrage te betalen. In dergelijk geval neemt het ontslag een aanvang op de eerste dag van de maand waarvoor geen bijdrage meer werd betaald.

Artikel 7

Een lid dat de statuten en de reglementen van de ACMP niet eerbiedigt, dat aangesloten is bij een andere organisatie die erkend is binnen het kader van de wet van 11 juli 1978, evenals het lid waarvan het gedrag schade berokkent aan de goede faam van de ACMP kan worden geschorst en uitgesloten.

Het lid waarvan de schorsing in de Directieraad wordt uitgesproken, heeft nochtans het recht gehoord te worden door het Nationaal Bureau teneinde er zijn verdediging voor te dragen in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in het Reglement Inwendige Orde (RIO). De Beslissing van het Nationaal Bureau is onherroepelijk en wordt schriftelijk aan de betrokkene bekend gemaakt.

Artikel 8

Onafhankelijk van zijn interne organisatie die in functie zal zijn van wat nodig is om te kunnen werken op nationaal vlak, is de ACMP als volgt opgebouwd:

a. het Congres;

b. het Nationaal Bureau;

c. de Directieraad.

Artikel 9

Het Congres is het hoogste gezagsorgaan van de ACMP.

Het Congres komt in principe alle vijf jaar bijeen. Het kan in tussentijd door het Nationaal Bureau worden opgeroepen onder de vorm van een beperkt of buitengewoon Congres. Het Nationaal Bureau maakt in alle gevallen de dagorde ervan op en beslist over de bijeenroeping, de inhoud van de dagorde en haar samenstelling.

Het Congres:

a. bepaalt het Algemeen Programma van de ACMP en legt de grote lijnen van de te voeren acties vast.

b. benoemt de leden van de Directieraad.

c. keurt de statuten van de ACMP goed evenals de eventuele wijzigingen die moeten worden aangebracht.

Artikel 10

Het Nationaal Bureau vergadert op aanvraag van de Directieraad.

Het Nationaal Bureau:

a. houdt toezicht op de uitvoering van de beslissingen van het Congres.

b. bekrachtigt de aanvragen in beroep ten gevolge een schorsing uitgesproken door de Directieraad.

c. bepaalt de organisatie van de syndicale activiteiten die voortvloeien uit het Algemeen Programma of uit de principes die door het Congres werden beslist.

d. houdt regelmatig toezicht op het financiële beheer van de organisatie en duidt met het oog hierop twee rekeningtoezichters aan die aan het Nationaal Bureau verslag uitbrengen.

e. stelt het reglement voor de verkiezingen op.

f. verkiest zes verantwoordelijke leiders, die als mandataris de Directieraad vormen, en stelt ze ter benoeming voor aan het Congres.

g. bevestigt, op voordracht van de Directieraad, één van de verkozen mandatarissen als voorzitter.

h. benoemt of ontslaat op voorstel van de Directieraad de vaste syndicale afgevaardigden.

i. bepaalt de organisatie en de verdeling van de nationaal mandatarissen.

j. stelt de jaarlijkse begroting van de ACMP op en keurt de rekeningen goed.

k. keurt het RIO van de ACMP goed evenals de eventueel aan te brengen wijzigingen.

l. verzekert de organisatie, de oproeping en de dagorde van het Congres.

m. bepaalt het tarief van de bijdragen die niet door andere statutaire of reglementaire voorschriften zijn vastgelegd.

Artikel 11

De Directieraad is het beheers- en uitvoeringsorgaan van de ACMP. De leden verdelen de taken onder zich, houden het Nationaal Bureau op de hoogte en zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie.

De directieleden maken deel uit van het Nationaal Bureau.

De Directieraad kan één of meer raadgevers, experten of anderen uitnodigen om, zonder stemrecht, deel te nemen aan zowel de vergaderingen van de Directieraad als van het Nationaal Bureau.

Daarnaast kan op vraag van het Nationaal Bureau één of meer raadgevers aangeduid worden om deel te nemen aan de vergaderingen van de Directieraad.

De Directieraad vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, zonder bijzondere machtiging van het Congres of het Nationaal Bureau. In dringende gevallen kan de voorzitter of de door hem aangeduide mandataris zonder voorafgaande toelating van de Directieraad, het initiatief nemen om in rechte op te treden.

Hij brengt de Directieraad zo snel mogelijk op de hoogte van zijn initiatief. Deze termijn mag in elk geval veertien dagen nooit overschrijden.

De Directieraad kan, bij eenvoudige meerderheid, beslissen het initiatief van de voorzitter of de door hem aangeduide mandataris, ongedaan te maken.

De Directieraad beslist in eerste instantie tot schorsing van een lid en bereidt het dossier voor dat ten gevolge een procedure van beroep aan het Nationaal Bureau zal voorgelegd worden.

Artikel 12

Het RIO zal volgende punten bepalen:

a. de organisatie en de verdeling van de nationale mandaten.

b. de nadere gegevens inzake toetreding, schorsing, uitsluiting, ontslag en procedure van beroep van een lid.

c. het bepalen van de bijdragen die niet elders worden opgelegd.

d. de eventuele voordelen voor de leden en de toekenningsvoorwaarden.

e. de voorschriften inzake het stemmen en het toekennen van mandaten.

f. de samenstelling, de wijze van oproeping voor de verschillende vergaderingen en het opstellen van de inhoud van de dagorden van de bijeenroepingen van de statutaire organen.

Op voorstel van het Nationaal Bureau kunnen andere punten eventueel aan de lijst hierboven worden toegevoegd.

Artikel 13

Het Congres van 24 oktober 1998 heeft de wijzigingen aan het statuut van de ACMP, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1997 bekrachtigd.

De statuutwijzigingen treden in werking op 01 juli 2006 (Congres 17 juni 2006).

De statuutwijzigingen treden in werking op 10 oktober 2008 (Congres 10 oktober 2008).

De statuutswijzigingen treden in werking op 1 januari 2019 (Congres 24 november 2018).

Statuut ACMP