logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Structuur ACMP

Om de syndicale werkzaamheden van de militaire vakbond ACMP op een doeltreffende en transparante manier te kunnen uitvoeren, is de ACMP opgebouwd uit een viertal gezagsorganen en een Permanent Secretariaat.      

Het Congres
Het Nationaal Comité
Het Nationaal Bureau
De Directieraad
Het Permanent Secretariaat

 

Het Congres          

Het Congres is het hoogste gezagsorgaan van de ACMP en komt minstens 1 maal om de vijf jaar samen. Alle leden van de ACMP worden hierop uitgenodigd en krijgen aldus de mogelijkheid om het algemeen programma van hun militaire vakbond te bepalen.

Het Congres benoemt de leden van de Directieraad voor de komende periode van vijf jaar.

Verder keurt het Congres het statuut van de ACMP goed evenals de eventuele wijzigingen die aan het statuut moeten worden aangebracht.

top

 

Het Nationaal Comité  

Het Nationaal Comité komt minstens 1 keer per jaar in vergadering bijeen en is samengesteld uit alle afgevaardigden van de ACMP.
De opdracht van het Nationaal Comité bestaat erin om het programma nader te bepalen, er vaste vorm aan te geven en er over te waken dat de beslissingen van het Congres geëerbiedigd worden.

top

 

Het Nationaal Bureau  

Het Nationaal Bureau is momenteel samengesteld uit 23 Regionaal Verantwoordelijken en 6 leden van de Directieraad. Het Reglement van Inwendige Orde van de ACMP voorziet dat het Nationaal Bureau minstens 3 maal per jaar samenkomt. In de praktijk ligt de frequentie van vergaderen echter een stuk hoger!

Het Nationaal Bureau houdt toezicht op de uitvoering van de beslissingen van het Congres en het Nationaal Comité. Het houdt eveneens toezicht op het financieel beheer van de organisatie.

top

 

De Directieraad  

De Directieraad is het dagelijks beheers- en uitvoeringsorgaan van de ACMP en bestaat uit 6 personen, waaronder de Voorzitter. Samen houden ze het Nationaal Bureau op de hoogte over het reilen en zeilen van de organisatie en zijn ze verantwoordelijk voor de goede werking van de ACMP.

De Directieraad vertegenwoordigt en verbindt geldig de militaire vakbond in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

top

 

Het Permanent Secretariaat  

Het Permanent Secretariaat is samengesteld uit alle vaste afgevaardigden van de ACMP en werkt onder de dagelijkse leiding van de Voorzitter. Hij verdeelt de taken die voortvloeien uit de collectieve – en individuele belangenbehartiging van de leden.

De collectieve belangenbehartiging spits zich vooral toe op de onderhandelingen, het overleg en de contacten met de politieke – en militaire overheden.

Het domein van de individuele belangenbehartiging richt zich veeleer op tussenkomsten en informatieverstrekking bij punctuele problemen, bijstand in allerhande tuchtprocedures, dossiers MC(B)GR, vergoedingspensioenen, enz..

De vaste afgevaardigden bieden maximale ondersteuning aan alle overige afgevaardigden van de ACMP bij de uitvoering van hun dagelijkse vakbondsactiviteiten in de kazernes.

Wie binnen de militaire vakbond ACMP hoofdzakelijk waar mee bezig is, leest u hier.

Wens je contact op te nemen met het Permanent Secretariaat, klik hier.

top