logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Pensioen militairen: verduidelijkingen

11/07/2017

We hebben u gisteren met de Upshot!-publicatie van de ACMP-CGPM en de berichtgeving van het gemeenschappelijk vakbondsfront geïnformeerd over de stand van zaken aangaande de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen.

De voorbije weken werden onmiskenbaar stappen in de goeie richting gezet in het pensioendossier. De brute en eenzijdig door de politieke overheid opgelegde verhoging van de pensioenleeftijd werd in belangrijke mate bijgestuurd. De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft door zijn tussenkomsten en niet aflatende druk hier op een beduidende manier aan bijgedragen. Wij blijven er bovendien voor gaan om het onderste uit de kan te halen!

De informatie die u op maandag 10 juli ontving was eerder algemeen van aard. We zijn er ons van bewust dat vele leden zich blijven afvragen wat nu hun reële pensioenleeftijd gaat worden.

Weet dat alle representatieve vakbonden er zich naar de overheid toe verbonden hebben om in dit stadium van de werkzaamheden de details van de huidige voorstellen nog even binnenskamers te houden. En dit om drie redenen.

Ten eerste omdat de pensioenbesprekingen tussen de overheid en de vakbonden nog niet helemaal zijn afgerond. Een aantal zaken kunnen nog evolueren; het is bijgevolg niet aangewezen om ze nu al publiek te maken en onterechte verwachtingen of onrust te creëren. Daarnaast zijn er nog een aantal onbekende factoren die moeten ingevuld worden. Het gaat hier, onder meer, over de erkenning van de militaire job als zwaar beroep en de mogelijke impact hiervan op de pensioenleeftijd. Het nieuwe concept van het ‘loopbaansparen’ moet ook nog compleet uitgewerkt worden. Dit voorstel zou de dienstduur als actieve militair mee kunnen doen inkorten. Ten derde dienen de vier representatieve vakbonden eerst nog ieder afzonderlijk het intern proces van consultatie van hun bestuursorganen te doorlopen.

Aangaande deze consultatie van de basis. De militaire vakbond ACMP-CGPM gaat kortelings zijn regionale verantwoordelijken samenroepen om alle elementen van het pensioendossier te bespreken. Daaropvolgend gaan alle overige lokale afgevaardigden en ook onze leden meer uitleg en alle details ontvangen over de pensioenvoorstellen. Wij zullen ook de mogelijkheid bieden aan onze leden om vragen te stellen en de nodige verduidelijkingen te bekomen over hun pensioen. De leden gaan eveneens bevraagd worden over de bijsturingen van de pensioenhervorming. De resultaten van deze aftoetsing zullen besproken worden in de interne bestuursorganen van de ACMP-CGPM. En ze zullen mede de houding van uw vakbond bepalen tijdens het verdere verloop van de besprekingen en bij de onderhandelingen met de overheid. De overheid verwacht tegen eind september 2017 een standpunt vanwege de vakorganisaties over de principes die vandaag op tafel liggen. Pas nadien zullen deze principes in regelgevende teksten worden omgezet en formeel worden voorgelegd aan het militair onderhandelingscomité alvorens de implementatie kan gebeuren.  


Terug

AZO0064