logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Akkoord over maatregelen om de (geplande) pensioenhervorming te milderen

20/07/2018

Vlak voor de Nationale Feestdag worden vaak nog een aantal discussies en dossiers afgerond. Op het moment dat onderhavig bericht wordt geschreven blijft het voorlopig nog uitkijken welke volgende stap de regering zal zetten in het kader van de pensioenhervorming en aangaande de erkenning van de zware functies in het bijzonder.

In welke mate de regering finaal rekening zal houden met het standpunt van de sociale partners of niet blijft dus alsnog koffiedik kijken. Door het (voorwaardelijke) akkoord dat bepaalde vakorganisaties uit de overheidssector (ACV Openbare Diensten en VSOA) op nationaal vlak hebben uitgesproken, zit de regering uiteraard in een relatief comfortabele positie om het dossier pensioenhervorming finaal nog af te ronden. Ter herinnering kan u het standpunt van de ACMP-CGPM hier nog eens nalezen.

Gezien de eventualiteit dat de inmiddels veel besproken pensioenhervorming er toch nog doorgeduwd wordt, was het aangewezen om samen met de militaire overheden na te denken over een reeks compenserende maatregelen. Kwestie van de bittere pil van de mogelijke toekomstige pensioenmaartregelen te vergulden en te trachten om het militaire beroep opnieuw attractiever te maken.

Vandaag bereikten de ACMP-CGPM en de overheid een akkoord omtrent een aantal concepten en krachtlijnen om het militaire statuut te verbeteren. Ze zullen de komende maanden in diverse regelgevende initiatieven worden uitgewerkt. Daarnaast beogen ze ook om de negatieve gevolgen van de wellicht nakende pensioenhervorming te milderen.

Enkele van de principes die verder zullen worden uitgewerkt, zijn rechtstreeks verbonden met de pensioenhervorming. Ze zullen er bijgevolg enkel komen wanneer deze effectief uitgevoerd wordt. De andere besproken maatregelen zullen uitgewerkt worden ongeacht de evolutie van het pensioendossier.

De maatregelen die er komen indien de pensioenhervorming doorgaat zijn:

-       Een globale herziening van de militaire loopbaan op administratief en geldelijk vlak. Het zal hier in de toekomst gaan om een herziening van o.a. de bevorderingsmogelijkheden, een betere verloning, enz. Kortom: maatregelen om de attractiviteit van het statuut te verhogen en het militaire beroep te valoriseren.

-       Verder zal aan de militairen de mogelijkheid worden geboden om hun loopbaan vrijwillig te verlengen in hetzelfde statuut als waarin ze actief waren. M.a.w. wie langer bij Defensie wenst te blijven dan de vroegst mogelijke uitstapdatum, zou dit niet noodzakelijk moeten doen in het statuut van het reservekader (lees: VEP), maar zou dus gewoon in zijn huidig statuut kunnen verder werken.

Maatregelen die er komen ongeacht de evolutie van de pensioenhervorming:

-       Op korte termijn zal voor de vrijwilligers die een functie van onderofficier uitvoeren een functietoelage worden voorzien. Deze is vergelijkbaar met deze die reeds bestaat voor de onderofficieren die een functie van officier uitvoeren.

-       De invoering van een mechanisme van compensatie voor de vele ‘uithuizigheid’ van de militairen. Het basisprincipe is dat de militair, die in uitvoering van zijn job niet in staat is om ‘thuis te slapen’, per periode van 24 uren een tijdskrediet ontvangt van 2 uren. M.a.w. wie een vorming, oefening of periode van operationele inzet uitoefent, en per definitie niet ‘thuis slaapt’, zal per schijf van 24 uren, 2 uren gecompenseerd worden. Dit mechanisme zal ook toelaten om een ‘tijdsconto’ op te bouwen dat moet leiden tot een betere work-life-balance. Dit tijdsconto, dat ook aangevuld kan worden met opgespaard verlof, overuren, enz., kan voorafgaandelijk aan de latere pensionering opgebruikt worden. Uiteraard zal het ook mogelijk zijn om dit tijdsconto te laten uitbetalen.

Voor de militaire vakbond ACMP-CGPM vormen bovenstaande krachtlijnen en principes een interessante basis om op verder te werken en zal elk dossier afzonderlijk naar waarde worden beoordeeld eens het in een verdere fase van uitwerking opnieuw wordt voorgelegd aan de representatieve vakbonden voor het militair personeel.


Terug