logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

De grote hold-up op onze pensioenen

14/06/2018

Tot 4 jaar langer werken aan een lager pensioenbedrag. En tot 7 jaar langer werken aan hetzelfde pensioen als vandaag op 56 jaar. Dat is, in synthese, waar we op termijn met de hervorming van de pensioenen der militairen naar zullen evolueren. Langer werken zal niet leiden tot een hoger, maar tot een lager pensioen. Dit is onaanvaardbaar voor de militaire vakbond ACMP-CGPM. 

Marc T. vervoegt in september 2010 Defensie als 20-jarige kandidaat-onderofficier. Hij is momenteel eerste-sergeant en dient als pelotons-adjunct in een maneuverbataljon van de Landcomponent. Marc is fysiek en medisch tiptop in orde. Het leger is van kindsbeen zijn droom geweest. ’s Morgens de kazernepoort binnenrijden vervult hem van trots. Zijn buitenlandse missie in Mali beschouwt hij als het voorlopige hoogtepunt van zijn carrière. Maar hij heeft ook veel voldoening én fierheid geput uit de operatie Vigilant Guardian. En hij kijkt al reikhalzend uit naar de geplande ontplooiing in Mazar-i-Sharif in Afghanistan.

Marc is echter serieus verbolgen over de regering – en dat is nog een eufemisme. Onder het huidige pensioenstelsel zou hij op 1 oktober 2046 op zijn 56e als adjudant met pensioen kunnen gaan. Zijn netto maandelijks pensioenbedrag zou op dat moment 1.833,30 €* bedragen. Indien de pensioenhervorming die nu op tafel ligt doorgevoerd wordt, zou Marc echter pas op zijn 60e zijn pensioen kunnen nemen. Vier jaar later dus; zelfs met de erkenning van het militair beroep als zwaar beroep. Hij zou bovendien maandelijks 42,62 € netto minder ontvangen dan wat hij vandaag zou krijgen op zijn 56e. Niettegenstaande Marc vier jaar langer moet werken, zou hij per jaar dus ongeveer 511 € netto inleveren. Mocht hij het geluk hebben om nog twintig jaar te mogen leven na zijn pensionering, dan bedraagt de totale aderlating meer dan 10.200 €. 

 Een leuke middenklasse auto minder

Een ander lid, Philippe, is al even boos als Marc sinds wij de impact van de pensioenhervorming voor hem berekend hebben. Philippe is eerste matroos bij de Marine. Hij is in 2015 binnengekomen. In de veronderstelling dat hij als 1 kwartiermeester-chef (1 korporaal-chef) met pensioen zal gaan, zal hij 5,5 jaar langer moeten werken dan vandaag, met name tot 61,5 jaar. En dit om hetzelfde pensioenbedrag te krijgen als wat hij nu zou ontvangen op zijn 56e. Stel dat Philippe na jarenlange dienst aan boord beslist om alsnog het leger te verlaten op zijn 60e – dit is het vroegst mogelijke tijdstip na de pensioenhervorming – dan zal hij maandelijks 83,3 €* netto minder pensioen ontvangen. Wat op jaarbasis overeenkomt met een verlies van exact 1.000 €. Als Philippe even lang zou leven als de gemiddelde Belgische man, dan zou hij er met de pensioenhervorming de kokette som van 20.000 € bij inschieten. Oftewel: het bedrag van een leuke middenklasse auto, niettegenstaande hij wel vier jaar langer zal hebben moeten werken.

Vergeet de renovatie van jouw huis

Het wordt nog erger! Minister Vandeput wil de komende jaren massaal veel jongeren rekruteren. Iedere kandidaat-militair die in het kader van dit plan bijvoorbeeld in 2020 aangeworven wordt, of het nu is als vrijwilliger, onderofficier of als officier, gaat na de pensioenhervorming bijna 6 jaar langer moeten werken. Met name tot op 61 jaar en 10 maanden. Pas dan zal hij hetzelfde pensioen ontvangen als vandaag op zijn 56e. Willen deze (toekomstige) militairen later alsnog op het vroegst mogelijke tijdstip met pensioen gaan – dus op hun 60e, dan zal de financiële aderlating voor hen de volgende zijn:

Graad bij pensioen

Netto maandelijks pensioenverlies*

Netto jaarlijks pensioenverlies

Verlies op 20 jaar

1ste Korporaal-chef

107,76 €

1.293,12 €

25.862 €

Adjudant-chef

128,68 €

1.544,16 €

30.883 €

Majoor

223,88 €

2.686,56 €

53.731 €

Degenen die gehoopt hadden na hun pensioen (een deel van) hun huis te renoveren, zullen toch twee maal moeten nadenken in de toekomst. Of die leuke cabrio bij de pensionering, die zal ook wel een stuk moeilijker worden…

Enkele waarheden

Het is waar dat zij die geboren zijn in 1976 of vroeger met 58 jaar met pensioen kunnen gaan bij deze hervorming. Er zal bovendien geen impact zijn op het bedrag van hun pensioen. Het is ook waar dat militairen die vandaag 50 jaar of ouder zijn en voldoende loopbaanjaren tellen gevrijwaard zullen blijven van deze hervorming.

Maar het is evenzeer waar dat de leeftijdsgroepen geboren tussen 1976 en 1986 vier jaar langer zullen moeten werken en daarvoor slechts hetzelfde pensioen zullen ontvangen als vandaag op hun 56e.

Het is bovendien waar dat zij die geboren zijn in 1987 of later, of de militairen die in de toekomst Defensie zullen vervoegen, nooit vroeger dan hun 60e met pensioen zullen kunnen gaan en dit voor een bedrag dat lager is dan wat ze vandaag op hun 56e zouden ontvangen. Indien zij hetzelfde pensioenbedrag als vandaag zouden willen ontvangen, dan dienen ze allemaal vijf tot zeven jaar langer te moeten gaan werken.

Het is ook waar dat voor de specifieke doelgroep van het luchtvarend personeel overgangsmaatregelen worden voorzien. Doch op termijn zullen ook piloten tot 60 jaar of langer aan de slag moeten blijven. Wat vanuit operationeel oogpunt waanzin is.

Het is tenslotte ook waar dat Defensie mogelijks de pil zal vergulden door het tijdstip waarop gestopt kan worden met werken te vervroegen. Zoals de kaarten nu liggen, is het denkbaar dat van de vermelde pensioenleeftijden nog één jaar zou kunnen afgaan. Maar het is evengoed waar dat dit het échte debacle slechts in beperkte mate compenseert.

Militairen vierkant in hun gezicht uitlachen

Ondanks de (mogelijke) erkenning tot zwaar beroep zullen militairen, eenmaal het nieuwe stelsel in regime is, ten vroegste vier jaar later als voorheen met pensioen kunnen gaan. En dit voor een lager pensioenbedrag als ze actueel ontvangen. Pas wanneer er minimaal vijf jaar langer gewerkt wordt, zullen zij kunnen genieten van hetzelfde pensioen als wat ze nu op hun 56e zouden ontvangen.

De overgangsregeling is weliswaar relatief gunstig voor degenen die vandaag 42 jaar of ouder zijn. Maar voor zij die vandaag jonger zijn dan 42 zal de verhoging van de pensioenleeftijd in vele gevallen ook vier jaar bedragen. Voor nota bene hetzelfde pensioenbedrag. En de jongsten onder hen zullen er zelfs bij inschieten.

Dit is niet alleen lachen met de militairen, het is hen zelfs uitlachen! En dit vierkant in hun gezicht…

En dit ondanks de ronkende verklaringen van minister Bacquelaine (MR) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) dat “niemand pensioen zal verliezen”.

Daarnaast zijn de gevolgen voor de defensieorganisatie zelf ook niet te verwaarlozen. Hoe kan men immers in hemelsnaam verwachten dat een militair van boven de 60 jaar nog over de vereiste fysieke, medische en mentale geschiktheden beschikt? Gaan we hen dan “bezighouden” in de operationele eenheden? Want veel eindeloopbaanfuncties zullen er niet meer overblijven nadat alle steundiensten uitbesteed zullen zijn.

Niemand gaat pensioen verliezen? Boerenbedrog!

De regering zegt dus: je kunt als militair vroeger met pensioen omdat je een zwaar beroep hebt, maar dan wel aan een lager pensioen. Op die manier betaalt de militair zelf de vervroegde uitstap. Dit is toch hallucinant!

En blijft hij toch langer werken, dan geeft hij een deel van zijn verhoopte hoger pensioenbedrag terug aan de staat. Wegens de plafonnering van het maximum pensioen tot 75% van de referentiewedde. Deze door de regering gecreëerde “bonus voor zware functies” dient (citaat) “om de inzet te belonen van de burger die verder blijft werken”. Terwijl diezelfde regering diezelfde bonus in eenzelfde beweging gedeeltelijk terug afroomt. Er bestaat hier maar één woord voor: bedriegerij. Dit is echt met de voeten van de mensen rammelen.

2Bacquelaine on Twitter2

Minister Bacquelaine tweette op 28 januari 2018: “Langer werken om minder te ontvangen? Neen, om een hoger (pensioenbedrag) te krijgen”. We nemen hier even de proef op de som. De militairen die in 2015 in het leger binnengekomen zijn op hun 20e zullen weliswaar op 60 jaar met pensioen kunnen gaan, doch hun pensioenbedrag zal als volgt evolueren:

 

Graad bij pensioen

Netto maandelijks pensioenverlies *

Netto jaarlijks pensioenverlies

1ste Korporaal-chef

83,30 €

999,60 €

Adjudant

95,42 €

1.145,04 €

Adjudant-chef

114,27 €

1.371,24 €

Majoor

186,99 €

2.243,88 €

De cijfers spreken voor zich...

Pas indien betrokkenen langer werken – in sommige gevallen tot 7 jaar langer – zouden zij hetzelfde pensioenbedrag kunnen trekken als vandaag.

Deze pensioenhervorming is in feite niets meer of niets minder dan een brute besparingsoperatie van de regering. En dit op kap van het personeel. “Langer werken om het pensioen veilig te stellen”: dat was de cruciale belofte van de regering; een “voor wat hoort wat”-afspraak waarvan iedereen beter wordt. Voor de militairen kan dit nog moeilijk langer vol gehouden worden. De regering verbreekt hiermee haar sociaal contract met de militaire gemeenschap. Na de ontmanteling van het leger tijdens de voorbije twee decennia, bouwt de regering ook nog verder haar zorgplicht tegenover de militairen af. Met name: de erkenning van lange inzet ten dienste van de samenleving, met mogelijk risico voor eigen leven, middels een correcte eindeloopbaanregeling wordt overboord gekieperd.

Het valt niet te ontkennen dat onze pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde is om deskundig en geschikt personeel aan te trekken. Het is een instrument waarmee Defensie zich kan profileren als aantrekkelijke werkgever. Dat wordt nu door de regering op de schop gegooid. En dan ook nog in een periode van een “war for talent” en een extra grote rekruteringsbehoefte. Hier bestaat een geschikte uitdrukking voor: de eigen ruiten insmijten.

Ons standpunt

We zijn nu aan het einde van de onderhandelingen in het pensioendossier gekomen. Het is tijd om het bilan op te maken na een lang proces dat gestart is met de bruuske aankondiging van de regering in oktober 2016 om onze pensioenleeftijd fors op te trekken. Het was een werk van lange adem en de voorliggende teksten zijn complex en hebben een grondige studie van alle details gevergd.

Zoals we beloofd hebben in onze voorbije communicaties, hebben we u steeds transparant, accuraat en volledig willen informeren. Ook nu, nu dat we ons standpunt bepaald hebben. Dit gebeurde na een complete en uitgebreide analyse van alle aspecten van deze pensioenhervorming. Waarna het dossier voorgelegd werd aan onze interne organen bevoegd voor het bepalen van een syndicaal standpunt aan het einde van een onderhandelingscyclus.

Op basis van deze diepgaande analyse en de uitgebreide interne bespreking, zegt de ACMP-CGPM dan ook klaar en duidelijk ‘NEEN’ tegen dit voorstel van pensioenhervorming.

We waren en zijn nochtans bereid om een verhoging van de pensioenleeftijd aan te nemen die vergelijkbaar is met deze van alle andere Belgen. We waren en zijn zelfs bereid om op dit vlak een extra inspanning te leveren.

Maar een dergelijke brutale leeftijdsverhoging, die bovendien gepaard gaat met een grove vermindering van het pensioenbedrag, is echter onaanvaardbaar voor ons. Omdat ze ondoenbaar en onverteerbaar is voor de militairen. Maar ook omdat ze onwerkbaar is voor de defensieorganisatie.

Wij verwerpen dan ook een dergelijke hold-up op de pensioenen van de militairen.

04 Copie

* In alle beschouwde gevallen hebben we het netto pensioenbedrag berekend op basis van volgende situatie: betrokken militair heeft op zijn 20e Defensie vervoegd en is op het ogenblik van zijn pensionering alleenstaand of gehuwd (met een inkomen) zonder (nog) kinderen ten laste.


Terug

IMG 1762