logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Onderhandelingen over de pensioenhervorming – Situatie op 25 mei 2018

25/05/2018

Zoals we u hadden laten weten in onze communicatie van 18 mei zijn de onderhandelingen over de hervorming van de pensioenen van de militairen op 25 mei aangevat met het kabinet van de minister van Pensioenen. Ze zullen verdergezet worden op 1 juni aanstaande, omdat de aanwezige vakbonden een aantal vragen hadden en verduidelijkingen vroegen waarop de vertegenwoordigers van de overheid niet dadelijk konden of wensten te antwoorden.

Jullie hebben ongetwijfeld de voorbije dagen via de media vernomen dat er door de sociale partners van de publieke sector een lijst opgesteld werd van zware beroepen. In dit voorstel werd het militair beroep ook als “zwaar” gecatalogeerd en ondergebracht in de hoogste categorie van de zware beroepen. De regering heeft echter op 25 mei verklaard dat er nog geen algemeen akkoord is over de zware beroepen. De lijst die circuleerde in de pers, werd bijgevolg vooralsnog niet goedgekeurd en wordt door de regering nog als “onbestaande” beschouwd. De regering wenst immers eerst een voorstel te ontvangen aangaande de zware beroepen in de privésector. Daarna wil zij het Planbureau laten berekenen of de kostprijs van het stelsel der zware beroepen wel past binnen het voorziene budget. En vervolgens moet de wet die de zware beroepen regelt nog gestemd worden in het parlement.

De onderhandelingen met de militaire vakbonden op 25 mei hadden betrekking op het voorstel van toekomstig pensioenstelsel en dit zowel op het nieuwe systeem in regime als op de overgangsmaatregelen totdat de regime-situatie in 2032 bereikt wordt. De bepalingen die besproken werden handelden enerzijds over het vroegst mogelijke tijdstip van vertrek omwille van pensionering en anderzijds over het toekomstig pensioenbedrag.

Aangaande de bepaling van het vroegst mogelijk tijdstip van pensionering, raden we u aan gebruik te maken van de rekenmodule van de ACMP-CGPM. Deze houdt immers rekening met alle, toch wel complexe regels die in het voorontwerp van wet staan dat onderhandeld werd op 25 mei. De coëfficiënt inzake de zware beroepen, die hernomen werd op de in de media verspreide lijst, bedraagt 1,15. We nodigen u uit deze coëfficiënt in de module in te voeren en uw pensioendatum op basis hiervan te berekenen. Let wel, deze coëfficiënt moet – net zoals de lijst der zware beroepen zelf – nog goedgekeurd worden door de regering.

Daarenboven zou Defensie zelf ook nog bereid kunnen zijn tot compenserende maatregelen, het zogenaamde “loopbaansparen”. Dit punt werd evenwel niet onderhandeld op 25 mei. Met deze maatregel zou de reële leeftijd waarop de dienst kan verlaten worden, nog wezenlijk lager liggen dan het tijdstip berekend via onze rekenmodule.

Wat de berekening van het pensioenbedrag betreft, wordt er in de voorliggende wettekst bepaald dat de dienstjaren die gepresteerd werden vóór 1 januari 2020 in aanmerking genomen worden volgens de tantième 1/50. De dienstjaren gepresteerd vanaf 1 januari 2020 zullen verrekend worden volgens de minder gunstige tantième 1/60. Het preferentieel tantième van 1/50 zorgde ervoor dat militairen vroeger konden stoppen met werken en toch een hoog pensioen krijgen.

Daarnaast voorziet het ontwerp van wettekst ook een bonus voor de militairen die in de toekomst alsnog zouden beslissen langer te werken dan het tijdstip waarop ze met pensioen kunnen gaan. Zij zouden voor dit langer werken beloond worden met een hoger pensioenbedrag.

Op dit moment is het voorzien dat de pensioenhervorming in voege zou treden op 1 januari 2020. De discussies over de zware beroepen zouden evenwel misschien nog roet in het eten kunnen gooien. De overheid heeft echter al aangegeven dat in dit geval de actueel voorziene leeftijdsverhogingen voor het pensioen toch nog zouden ingevoerd worden vanaf 1 januari 2020. Bij een afwezigheid van een akkoord over de coëfficiënt inzake de zware beroepen, zou de berekening van het pensioenbedrag dan wel nog langer gebeuren aan de hand van het preferentieel tantième.

Het valt af te wachten of de interne heibel in de regering over de zware beroepen uitgeklaard wordt en of het op tafel liggende voorstel aangaande de militairen goedgekeurd wordt. De bal ligt dus in het kamp van de regering nu.


Terug

meeting 1015591 1920