logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Ontmoeting met Kabinet Pensioenen en het Kabinet Defensie op 11 oktober 2017 betreffende het ontwerp van 14 juli 2017 tot hervorming van het pensioenstelsel van de militairen

11/10/2017

Vandaag 11 oktober 2017 werden de vier representatieve vakorganisaties ontvangen op het Kabinet van de minister van Pensioenen m.b.t. het ontwerp tot hervorming van het pensioenstelsel van de militairen. Het ‘ontwerp’ werd de afgelopen weken via verschillende kanalen en methoden voorgelegd aan de respectievelijke achterban van iedere vakorganisatie.

Zoals reeds aangegeven in eerdere berichten blijven vanuit de kant van de vakorganisaties de uitgangspunten voor de herziening van het pensioenstelsel de vier respectievelijke memoranda, die begin 2017 aan de politieke en militaire autoriteiten werden overgemaakt.

Volgende vier krachtlijnen worden hierin vooropgesteld:

  • Een valorisatie voor zowel de penibiliteit (zware beroepen) als voor het specifieke en het bijzondere karakter van het beroep en dit voor elk dienstjaar van de loopbaan als militair;
  • Het beogen van een mogelijke uitstap op 58 jaar, zonder dat dit een negatief gevolg heeft op het financiële vlak; dit betekent dat de loopbaanvoorwaarden geen negatieve impact mogen hebben op deze mogelijkheid;
  • Deze twee principes moeten op een duurzame manier gerealiseerd worden en kunnen het resultaat zijn van een som van maatregelen zowel op het vlak van pensioenregelgeving als interne defensieregels;
  • De overgang naar het systeem in regime moet hierop afgestemd worden en moet billijk zijn.

Het ontwerp van principieel akkoord van 14 juli 2017 voorziet een aantal pistes die kunnen leiden tot een billijke overgang naar een nieuw pensioenstelsel en vormt eveneens een aanzet voor een aanvaardbaar pensioensysteem in regime.

Onderstaande belangrijke knelpunten dienen echter verder uitgeklaard te worden:

  • De erkenning van het specifieke en bijzondere karakter van het militaire beroep;
  • Een concreet en duurzaam concept inzake tijd-loopbaansparen;
  • Geen beperkingen in het kader van knelpuntfuncties inzake vrijwillige halftijdse tewerkstelling;
  • Concrete engagementen/maatregelen van defensie om tegemoet te komen aan de verwachtingen van het personeel - en in het bijzonder ten aanzien van de militairen die onderworpen zullen worden aan het nieuwe regimestelsel - zodoende dat de attractiviteit van het militaire beroep gevrijwaard blijft. Het betreft hier, onder meer: de verloning, work-life balance (werkbaar werk), de loopbaanopbouw, de mobiliteit.

Bovendien blijft de onbekende factor van de zware beroepen een belangrijk gegeven om de voorstellen in hun geheel te kunnen evalueren. Dit geldt eveneens voor het concept tijd(loopbaan-)sparen. Zonder duidelijkheid in deze twee domeinen kan er geen definitief oordeel over de pensioenhervorming worden uitgesproken.

Vandaag vernamen we dat eind oktober 2017 een voorstel zal neergelegd worden binnen het Nationaal Pensioencomité, welke zich buigt over de hervorming van de overheidspensioenen, waarbij de onbekende factor van de zware beroepen zal worden uitgeklaard. Op simultane wijze zal binnen de schoot van Defensie een concept tijd(loopbaan-)sparen worden uitgewerkt.

Eens beide hoger genoemde factoren duidelijk worden, zal het ontwerp tot hervorming van het pensioenstelsel moeten vertaald worden in een ontwerp van regelgevende tekst. Deze teksten zullen ten vroegste in de loop van november 2017 kunnen worden voorgelegd aan de respectievelijke onderhandelingscomités waarna de échte syndicale onderhandelingen zullen plaatsvinden.

De bal ligt m.a.w. opnieuw in het kamp van de regering die het ontwerp van 14 juli 2017 dient om te zetten in concrete teksten, die niet alleen moeten leiden tot billijke overgangsmaatregelen, maar eveneens tot een pensioensysteem in regime dat aanvaardbaar is voor de militaire gemeenschap. Het stelsel in regime moet immers verenigbaar zijn en blijven met de fysieke, professionele en mentale vereisten van het militaire beroep.


Terug