logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Tuchtreglement aangepast!

16/10/2012

Enkele passages uit het reglement “Tucht” werden aangepast en vormen een verbetering voor de rechten van de militairen.

Motivering van de straf

Vooraleer er kan worden overgegaan tot het opleggen van een straf, moet de chef nauwgezet alle omstandigheden nagaan waarin de begane fout werd gemaakt. Eens het tuchtvergrijp vaststaat en er door de autoriteit met bevoegdheid tot straffen een straf wordt uitgesproken, dient deze beslissing gemotiveerd te worden.

Elke straf evenals het motief van de straf moet ter kennis gebracht worden van de militair. Bij een mondelinge rechtspleging was de bevoegde autoriteit tot voor kort niet verplicht om de motieven van de straf schriftelijk ter kennis te brengen van de betrokken militair, tenzij de betrokken militair er uitdrukkelijk om verzocht had. Daar komt nu verandering in!

Voortaan zal de autoriteit voor elke straf, ongeacht of de procedure mondeling of schriftelijk verloopt, deze schriftelijk ter kennis moeten brengen van de betrokken militair evenals de motieven van deze straf. Een gebrekkige motivering van de straf kan bijgevolg een grond zijn om een procedure van Hoger Beroep in te stellen of een aanvraag in te dienen tot het vernietigen van de straf.

Wraking van een lid of voorzitter van de tuchtraad

Wie gestraft wordt met een zware straf en hiertegen een Hoger Beroep wenst in te stellen, zal bij een hogere autoriteit moeten verschijnen dan diegene die de zware straf in eerste aanleg heeft uitgesproken. Oordeelt deze hogere autoriteit dat het tuchtvergrijp toch moet bestraft worden met een zware straf, dan mag deze autoriteit slechts uitspraak doen na raadpleging van een tuchtraad.

De samenstelling van de tuchtraad moet voortaan ook schriftelijk ter kennis worden gebracht van de betrokken militair. De militair heeft op zijn beurt het recht om gelijk welk lid van de tuchtraad te wraken op grond van redenen opgesomd in artikel 828 van het gerechtelijk wetboek.

Indien het verzoek tot wraking wordt verworpen, dan wordt dit steeds schriftelijk gemotiveerd volgens de regels die van toepassing zijn op de motiveringsplicht.


Terug